ΣΤΟΧΟΣ

  • Τη δημιουργία και λειτουργία ενός νέου τρόπου συνεργασίας με το διακριτικό τίτλο: “ReBrain-Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος: Ψηφιακό Κέντρο Καινοτομίας”, κατά το πρότυπο της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “European Digital Innovation Hubs”, για την ανάδειξη και προώθηση της συνεργασίας σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με τομείς παρέμβασης την περιφερειακή ανάπτυξη για όλους και υποβολής σχετικών προτάσεων στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη 21-27».
  • Οι εταίροι αναλαμβάνουν την προώθηση της συνεργασίας, όπως περιγράφεται στα επόμενα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στην δημιουργία και λειτουργία του «Οικοσυστήματος Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», ώστε να βελτιώσει τις δυνατότητες τόσο του δημόσιου τομέα όσο και του Ιδιωτικού Τομέα.
  • Το συντονισμό και περαιτέρω αξιοποίηση των επιμέρους πρωτοβουλιών τους, ώστε να δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνέργειες για κοινές πρωτοβουλίες ενίσχυσης της απασχόλησης στην Ελλάδα, που θα σχεδιαστούν στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος και θα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό δράσεων ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ και εφαρμόζοντας καλές πρακτικές από άλλες χώρες.
  • Να  λειτουργήσουν από κοινού ως ενιαίο οικοσύστημα που θα παρέχει υπηρεσίες «μιας στάσης» και ευκαιρίες δικτύωσης όπου οι ΜΜΕ και μεγαλύτεροι οργανισμοί υψηλής τεχνολογίας θα μπορούν: α) να ελέγξουν και να εφαρμόσουν τις πιο σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, β) να αποκτήσουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση/κατάρτιση, γ) να έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για χρηματοδότηση της επιχειρηματικής τους ιδέας, δ) να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για την αγορά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και στ) να βελτιώσουν την επιχείρησή τους μέσω εφαρμογής ψηφιακών και άλλων καινοτομιών.
  • Να ανταλλάξουν τεχνογνωσία, εμπειρία με διεθνείς φορείς με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων ενίσχυσης των προηγμένων δεξιοτήτων και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους νέους.
  • Στη δημιουργία εντός του επόμενου εξαμήνου ενός κοινού πλάνου δράσης (Action Plan), το οποίο θα εξειδικεύσει μέσα από προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, ορίζοντας συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και δείκτες, την εφαρμογή του για ένα χρονικό διάστημα τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
  • Στην πρόβλεψη επιχειρησιακής ενσωμάτωσης ανάλογων εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που συμμετέχουν και που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: “Digital Innovation Hubs”