ΣΚΟΠΟΣ

 1. Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση επηρεάζει όλους τους σημαντικούς τομείς της οικονομίας,  όπως , η κυκλική οικονομία, η υγεία, ο αγροτο-διατροφικός τομέας, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, ενώ κρίσιμος αναδεικνύεται ο ρόλος υποδομών, φυσικών και ψηφιακών, όπως τα δίκτυα  μεταφοράς και διανομής, τα δίκτυα μεταφορών, κινητικότητας, εφοδιαστικής αλυσίδας, τηλεπικοινωνιών,  ψηφιακής επικοινωνίας, ενέργειας και διανομής νερού. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, είναι σημαντικό οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, τους ρυθμιστικούς φορείς, τους σημαντικοτερους παίκτες των κάθετων αγορών αλλά και με την συνδρομή του διεθνούς ελληνισμού να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες ανάγκες της βιομηχανίας, των επιμέρους αγορών και της επιχειρηματικής τους κοινότητας ώστε να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της νέας ψηφιακής εποχής, σχεδιάζοντας έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσής.
 2. Η Πρωτοβουλία REBRAIN GREECE αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό όχι μόνο της αγοράς εργασίας αλλά της ενίσχυσης της ψηφιακής προοπτικής της χώρας, ενώ το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μπορεί να επιταχύνει συνέργειες σε επίπεδο έρευνας, εκπαίδευσης και σχεδιασμού καινοτόμων προγραμμάτων για την αγορά εργασίας ενισχύοντας ταυτόχρονα την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη σε περιφερειακό, εθνικό, διασυνοριακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  
 3. Έχουν πρόθεση να συνεργαστούν, μέσα από έναν κοινό σχεδιασμό και δημιουργώντας συνέργειες, στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων και αξιοποιώντας διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων που υπάρχουν σε  τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο.
 4. Αποτελεί ανάγκη η δημιουργία ενός κοινού περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και αξιών μεταξύ των μελών για την αποτελεσματική συνεργασία και υλοποίηση των κοινών τους στόχων και η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «European Digital Innovation Hubs”αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για τη συλλογική αλληλεπίδραση και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ του ακαδημαϊκού και ερευνητικού τομέα, της βιομηχανίας, των Τηλεπικοινωνιών και των ΜΜΕ, της κοινωνίας των πολιτών και των αρμοδίων φορέων του Δημοσίου.
 5. Οι θεματικοί τομείς παρέμβασης, που θα αποτελέσουν το πρώτο πεδίο εφαρμογής της κοινής προσπάθειας, θα βασιστούν και στο Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με ημερομηνία υπογραφής την 31 Ιανουαρίου 2020 και είναι οι παρακάτω αναφερόμενοι:
 • Μέσω της Εθνικής Επιτροπής Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ως Ρυθμιστής της Αγοράς και Αρχή Ανταγωνισμού των Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στην Ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, μέσα από την ενεργή παρουσία της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, α) θα συνεργαστεί με τους εταίρους για την προώθηση των  στόχων του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου 2020 (Digital Agenda 2020), στους τομείς αρμοδιότητάς της, συμπεριλαμβανομένων και των εξελίξεων του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ψηφιακές πλατφόρμες, β) συντονίσει δράσεις με άλλες ρυθμιστικές αρχές των Κ-Μ της Ένωσης, ώστε να συνδράμουν στους στόχους του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη 21-27 της ΕΕ., γ) θα συνδράμει στην ανάπτυξη νέων πολιτικών ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕΤΤ, από 28 Ιανουαρίου 2020, αποτελεί Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για την εκπαίδευση στελεχών σε ρυθμιστικά θέματα, με διαπίστευση της Global System for Mobile Communications Association (GSMA).
 • Η ενίσχυση του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού της αγοράς εργασίας και της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας με προηγμένες ψηφιακές και τεχνολογικές  δεξιότητες που απαιτούνται στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση (re-skilling) και αναβάθμιση (up-skilling) του υπάρχοντος εργατικού και  επιστημονικού δυναμικού της Περιφέρειας καθώς και στο ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου Τομέα την μετάβαση στην νέα βιομηχανική περίοδο στο πλαίσιο των ευφυών πόλεων και κοινοτήτων καθώς και ευφυών περιφερειών.  
 • Η τεχνολογική πρόοδος, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και των Υψηλών Επιδόσεων Υπολογιστικών συστημάτων, των Ευφυών μεταφορών, της βιομηχανίας και των ΜΜΕ σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ώστε να αποτελέσουν το βασικό πυλώνα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας μέσω της παραγωγής, διάδοσης και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της νέας γνώσης και της καινοτομίας.
 • Η δημιουργία ενός πλαισίου που θα προωθεί την εφαρμογή Εθνικών & Ευρωπαϊκών πολιτικών για την κλιματική αλλαγή όπως της Πράσινης Συμφωνίας, του πακέτου Circular Economy, της Precision Farming, τα Intelligent Transportation Systems και των Service Oriented Paradigms ενώ θα ενισχύει τον ρόλο της Κυκλικής Οικονομίας σαν μοχλό ανάπτυξης της Περιφέρειας.
 • Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των γυναικών παρουσιάζει υψηλά ποσοστά στη περιφέρεια, κεντρικός άξονας αποτελεί επίσης η ενίσχυση της συμμετοχής στην έρευνα των γυναικών και η δημιουργία ενός μηχανισμού απόκτησης προηγμένων δεξιοτήτων και γνώσεων σε νέες γυναίκες ιδιαίτερα όσον αφορά τις ψηφιακές προηγμένες δεξιότητες, παρέχοντας τη δυνατότητα αφενός μεν για κατάρτιση σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας με προοπτικές θέσεων απασχόλησης και αφετέρου απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.  
 • Η ενίσχυση του ρόλου της κοινωνικής οικονομίας και του πολιτισμού στην Περιφέρεια καθώς και η ενσωμάτωση προηγμένης τεχνολογίας για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ανάπτυξη της οικονομίας και για την υψηλή πρόσβαση στις πολιτιστικές πηγές και περιοχές, ιδιαίτερα τις ευρισκόμενες σε δύσβατες περιοχές και τις υποθαλάσσιες.
 • Η αντιμετώπιση οριζόντιων θεμάτων όπως η Καινοτομία, η Επιχειρηματικότητα, η σύνδεση Έρευνας και Αγοράς Εργασίας και η τηλεργασία και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό, εργαλεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ReBrain όπως ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας και ο ατομικός εκπαιδευτικός  φορητός λογαριασμός του εργαζομένου θα αποτελέσουν μέρος των οριζόντιων θεμάτων που θα υποστηρίζουν τις υπόλοιπες προτεραιότητες.
 • Η έμφαση σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Ειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως η μικροηλεκτρονική, τα προηγμένα υλικά, η Νανοτεχνολογία, και η Βιοτεχνολογία και τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών. 
 • Η μόχλευση πόρων και μέσων για την ενίσχυση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημιουργία περιβάλλοντος ανάπτυξης νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων με ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης νέων εν δυνάμει επιχειρηματιών και υφιστάμενων επιχειρήσεων.
 • Η αξιοποίηση της ψηφιακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της τεχνογνωσίας του ΕΑΠ, ωθούμενοι από νέες και επιτακτικές κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις, αλλά και από την τεχνολογική πρόοδο, ως σημαντικής διεξόδου στην παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και στην παροχή ανοικτής εκπαίδευσης, με δυνατότητα να καλύψει σημαντικό πληθυσμό εκπαιδευόμενων σε μεγάλη γεωγραφική διασπορά.