ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΦΑΕΛ)

Η δράση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο κάθε πολίτης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) θα μπορεί να εγγράφεται και να δημιουργεί το Φορητό του Ατομικό Εκπαιδευτικό Λογαριασμό (ΦΑΕΛ). Πρόκειται για μία διαλειτουργική πλατφόρμα υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού, στην οποία παρέχονται εξατομικευμένες τεχνικές προσέγγισης για τη δια βίου μάθηση και εξέλιξη, καθώς και την πιστοποίηση νέων ψηφιακών δεξιοτήτων. Ο ΦΑΕΛ, πέραν των άλλων, θα λειτουργεί και ως αποδεικτικό στοιχείο της τυπικής και άτυπης εκπαιδευτικής / μαθησιακής και επαγγελματικής πορείας του εργαζόμενου.

Συγκεκριμένα, μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογικών μηχανισμών, όπως η άντληση δεδομένων από το πλήθος (crowd data mining) και η προγνωστική ανάλυση (predictive analysis), η πλατφόρμα θα παρέχει τη δυνατότητα άντλησης των στοιχείων του ενδιαφερόμενου εργαζομένου, όσον αφορά στο εργασιακό του προφίλ, το ιστορικό και τις δεξιότητές του μέσω κατάλληλης ψηφιακής εφαρμογής - ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια, με τη χρήση εργαλείων προγνωστικής ανάλυσης, θα πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη σύγκριση και κατηγοριοποίηση του εργασιακού προφίλ του ενδιαφερομένου σε σχέση με τα επιθυμητά εργασιακά προφίλ των κλάδων  ενδιαφέροντός του ή των  δυναμικών  κλάδων της Περιφερειακής Οικονομίας. Με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση θα δημιουργούνται προτάσεις εκπαίδευσης/κατάρτισης, που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το εργασιακό προφίλ του εργαζομένου, κάνοντάς το ελκυστικότερο. Οι προτάσεις αυτές θα δίνουν κατευθύνσεις στον εργαζόμενο ως προς συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων, ενώ με βάση τις συγκεντρωτικές προτάσεις, θα είναι δυνατή η μελλοντική επεξεργασία και δημιουργία εξειδικευμένων μεθοδολογιών και διαδικασιών κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Σκοπός του πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος είναι να καθοδηγεί τον εγγεγραμμένο πολίτη στη συνεχή, στοχευμένη και εξατομικευμένη επιμόρφωση/κατάρτισή του σε κάθε βήμα. Η καθοδήγηση αυτή πραγματοποιείται με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψιν τις διεθνείς τάσεις και εστιάζοντας κυρίως στις νέες τεχνολογίες που αποτελούν τον πυρήνα της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0).

Στο πιλοτικό πληροφοριακό σύστημα θα ενσωματωθούν εξειδικευμένες λειτουργίες, που θα παρέχουν σε κάθε εγγεγραμμένο πολίτη συστάσεις/ προτάσεις (βασισμένες σε μεθοδολογίες recommendation systems) για στοχευμένες δεξιότητες που καλείται να αποκτήσει, καθώς και τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές δράσεις που προσφέρονται ώστε να βελτιώσει το εκπαιδευτικό του προφίλ. Επιπλέον, με χρήση τεχνικών αυτοματοποιημένου matching, θα παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης εύρεσης διαθέσιμης χρηματοδότησης για συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δράσεις (π.χ. υποτροφίες, συμμετοχή σε συνέδρια, ΛΑΕΚ, ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.α.). Η πιλοτική πλατφόρμα θα ενσωματώσει μία σειρά από καινοτόμες υπάρχουσες πρακτικές.

Ειδικότερα, η δράση στοχεύει:

 • Στην αναδιοργάνωση και επικαιροποίηση της κατηγοριοποίησης του εργασιακού δυναμικού με σύγχρονα πρότυπα.
 • Στην εξόρυξη μεταδεδομένων από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων αναφορικά με το εργασιακό δυναμικό (βασισμένη σε γνωσιακά και στοχευμένα κριτήρια κατάρτισης).
 • Στο σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων μεθόδων και καινοτόμων πρακτικών για την καθοδήγηση εξουσιοδοτημένων χρηστών με σκοπό την αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων για να συμμετάσχουν σε στοχευμένη επιμόρφωση/ κατάρτιση.
 • Στη δημιουργία υποδομής για την ποιοτική επαλήθευση της διαδικασίας επιμόρφωσης / κατάρτισης, ώστε οι αντίστοιχες μεθοδολογίες να βελτιώνονται και να επικαιροποιούνται σύμφωνα με την αγορά εργασίας αλλά και τις διεθνείς τάσεις.
 • Στην ανάπτυξη ειδικών λειτουργιών και διαδικασιών που ενισχύουν την κατάρτιση ενεργού και ανενεργού εργασιακού δυναμικού συγκεκριμένων τομέων (πρωτογενής/ κυκλική οικονομία κ.α. σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS).
 • Στη στοχευμένη διασύνδεση του πιλοτικού συστήματος με κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες επικοινωνίας για την προσέλκυση και εγγραφή ενεργού αλλά και ανενεργού εργασιακού δυναμικού αλλά και με τα Επιμελητήρια της περιοχής.


Ο πολίτης / εργαζόμενος θα μπορεί:

 • Να λαμβάνει από το σύστημα (μετά την εγγραφή του) στοχευμένη πληροφορία, αναφορικά με τις εργασιακές του ικανότητες αλλά και τις δυνατότητες επιμόρφωσης.
 • Να ενημερώνεται για διαθέσιμες εκπαιδευτικές δράσεις και να συμπληρώνει κατάλληλα ερωτηματολόγια με βάση τα οποία, θα γίνεται επιλέξιμος σε επόμενα στάδια σχετικά με την Εξειδίκευση και Επικαιροποίηση της κατάρτισής του.
 • Να επικαιροποιεί τακτικά τα στοιχεία του στο σύστημα χρησιμοποιώντας τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα (τύπου EUROPASS), από το οποίο η πλατφόρμα θα παράγει ένα σύνολο μεταδεδομένων για μεταγενέστερη χρήση.
 • Να έχει πρόσβαση σε μηνιαίες αναφορές, κατάλληλα διαμορφωμένες για το ευρύ κοινό, σχετικά με την τοπική κοινωνία και την Περιφερειακή ενότητα που διαμένει αναφορικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες κατάρτισης αλλά και τις ευκαιρίες απασχόλησης.


Από την άλλη πλευρά, οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν:

 • Να λαμβάνουν χρήσιμες μηνιαίες στατιστικές αναφορές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους και να καθορίζουν συγκεκριμένες παραμέτρους για το φιλτράρισμα και προβολή στατιστικών στοιχείων.
 • Να παράγουν ερωτηματολόγια σχετικά με τις ικανότητες του εργασιακού δυναμικού και να επιλέγουν εργασιακές ομάδες στις οποίες αυτά θα κοινοποιούνται με σκοπό τη μελλοντική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους εργαζόμενους.
 • Να ενισχύουν πρωτοβουλίες και να προωθούν πολιτικές (οι φορείς λήψης αποφάσεων), οι οποίες θα εστιάζουν στις δυνατότητες ή ελλείψεις του εργασιακού δυναμικού λαμβάνοντας υπόψιν τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την πλατφόρμα (π.χ φύλο, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, διαμονή σε αστικές ή επαρχιακές περιοχές).

Η πλατφόρμα θα αντλεί πληροφορίες από υφιστάμενα συστήματα όπως Πληροφοριακά συστήματα Εργοδοτών και Ανέργων (Επιμελητήρια, ΕΡΓΑΝΗ, ΟΠΣ ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ κτλ). Επιπλέον, θα διερευνηθεί η αξιοποίηση πληροφοριών που υπάρχουν σε μέσα κοινωνικής επαγγελματικής δικτύωσης (LinkedIn κ.α.). Επίσης, θα προωθηθεί η απευθείας συμμετοχή νέων αποφοίτων, επαγγελματιών και εργαζομένων συμπληρώνοντας πιστοποιημένο βιογραφικό (τύπου EUROPASS). Το συγκεκριμένο πιλοτικό σύστημα δύναται να εφαρμοστεί μελλοντικά σε εθνικό επίπεδο, ώστε να οδηγήσει στη στοχευμένη κατάρτιση του εργαζόμενου σε σύγχρονα καινοτόμα πεδία και συνεπώς στη βέλτιστη επαγγελματική αποκατάσταση του. Άλλα σημαντικά οφέλη από τη χρήση του συστήματος είναι η βελτίωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της απόδοσής της, η απασχόληση ικανού και καταρτισμένου προσωπικού στο δυναμικό της κάθε επιχείρησης, η μείωση της ανεργίας αλλά και η μείωση του χρόνου αναζήτησης εργασίας.


ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Π2.1 Πληροφοριακή πλατφόρμα, που περιλαμβάνει το μητρώο εκπαιδευομένων, το υποσύστημα αξιολόγησης & υποστήριξης εκπαιδευομένων και το υποσύστημα καθοδήγησης εκπαιδευομένων.

Π2.2 Διεπαφή πρόσβασης για τον Φορητό Ατομικό Εκπαιδευτικό Λογαριασμό και τη Διεπαφή διαλειτουργικότητας με άλλα Πληροφορικά Συστήματα (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ΟΠΣ ΟΑΕΔ κ.α.)